integritetspolicy

INFORMATIONSKLAUSUL OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

I samband med genomförandet av kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för enskilda med avseende på behandling av personuppgifter och om fri rörlighet för sådana uppgifter, och upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning „GDPR”), vill vi informera dig om reglerna för behandlingen av dina personuppgifter och om dina relaterade rättigheter.

Följande regler gäller från 25 maj 2018.

  1. Administratören av dina personuppgifter är: Plastic Worx sp. z o. o.  med huvudkontor i Krakow, ul. Zakopiańska 177, 30-435
  2. Inspektör för skydd av personuppgifter: Maciej Rymaszewski; Kontakt: dpo@plasticworx.com.pl
  3. Administratören behandlar dina personuppgifter på grundval av tillämplig lag, ingångna avtal och baserat på det samtycke som beviljats.
  4. Dina personuppgifter behandlas för syftet/ändamålen:

a) 6 punkt 1 a) den registrerade har samtyckt till behandling av sina personuppgifter för ett eller flera specifika ändamål;
b) 6 punkt 1 b) behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal som den registrerade är part i;
c) 6 punkt 1 c) Behandlingen är nödvändig för att fullgöra den rättsliga skyldighet som åvilar administratören;

 1. I samband med behandling av uppgifter för de ändamål som avses i punkt 4 kan mottagarna av dina personuppgifter vara offentliga myndigheter och enheter som utför offentliga uppgifter eller agerar på uppdrag av offentliga myndigheter eller andra enheter som behandlar personuppgifter i Administratörens samlingar.
 2. Dina personuppgifter kommer att bevaras under den period som krävs för att uppnå de mål som anges i punkt 4, och därefter under den period och i den utsträckning som krävs enligt bestämmelserna i allmänt tillämplig lag.
 3. I samband med behandlingen av dina personuppgifter har du följande rättigheter: rätten att få tillgång till personuppgifter, rätten att lämna ut uppgifter, rätten att korrigera uppgifter – om uppgifterna är felaktiga eller ofullständiga, rätten att begära radering av personuppgifter (den så kallade rätten att bli glömd), rätten att begära begränsning av behandlingen, rätten att invända mot databehandling.
 4. Om behandlingen av personuppgifter baseras på personens samtycke till behandlingen av personuppgifter (artikel 6 (1) (a) i GDPR), har du rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Detta återkallande påverkar inte att behandlingen, som utfördes på grundval av samtycke innan den återkallades, överensstämmer med tillämplig lag.
 5. Om du blir medveten om den olagliga behandlingen av dina personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till den tillsynsmyndighet som är behörig för skydd av personuppgifter.
 6. I en situation där behandlingen av personuppgifter baseras på samtycke från den registrerade, är det frivilligt att lämna dina personuppgifter till administratören.
 7. Att tillhandahålla dina personuppgifter av dig är obligatoriskt när utgångspunkten för behandlingen av personuppgifter är en lagbestämmelse eller ett avtal som ingåtts mellan parterna.
 8. Dina uppgifter kan behandlas på ett automatiserat sätt och kommer inte att profileras.
 9. Dina personuppgifter kommer inte att överföras till ett tredje land/internationell organisation

cookies

Webbplatsen mobilrecykling.se använder cookies. Dessa är små textfiler som skickas av en webbserver och lagras av webbläsarens datorprogram. När webbläsaren återansluter till webbplatsen känner webbplatsen igen vilken typ av enhet som användaren ansluter från. Parametrar gör att informationen i dem endast kan läsas av servern som skapade dem. Cookies underlättar därför användandet av tidigare besökta webbplatser.

Informationen som samlas in avser IP-adress, typ av webbläsare som används, språk, typ av operativsystem, Internetleverantör, information om tid och datum, plats och information som skickas till webbplatsen via kontaktformuläret.

Cookies identifierar användaren, vilket gör att innehållet på webbplatsen han använder kan anpassas efter hans behov. Genom att komma ihåg sina preferenser möjliggör han lämplig justering av annonser som riktas till honom. Vi använder cookies för att garantera högsta möjliga bekvämlighet för vår webbplats, och den insamlade informationen används endast inom Plastic Worx Sp. z o. o. för att optimera verksamheten.

Vi använder följande cookies på vår webbplats:

a). „Nödvändiga” cookies, som möjliggör användning av tjänster tillgängliga på webbplatsen, till exempel: autentiseringscookies som används för tjänster som kräver autentisering på webbplatsen;

b). cookies som används för att säkerställa säkerhet, t ex används för att upptäcka bedrägerier inom området för autentisering på webbplatsen;

c). „Prestanda”-cookies, som möjliggör insamling av information om hur webbsidorna används;

d). „Funktionella” cookies, som gör det möjligt att „komma ihåg” inställningarna som valts av användaren och personalisering av användargränssnittet, t.ex. vad gäller språket eller regionen användaren kommer från, teckenstorlek, webbplatsens utseende, etc.;

e). Användaren kan när som helst inaktivera eller återställa möjligheten att samla in cookies genom att ändra inställningarna i webbläsaren. Instruktionerna för hantering av cookies finns på http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies